Främmande arter

Eftersom vi arbetar mycket med vattenvegetation är det naturligt att vi även är involverade i arbetet med främmande invasiva vatttenväxter. Detta är växter som transporterats hit av människor (avsiktligt eller oavsiktligt) och sprider sig så mycket att de orsakar problem. Vi har ett stort engagemang för att både ta fram ny kunskap om hur växterna bör hanteras för att minska deras negativa påverkan samt för att sprida denna kunskap. Vi har varit involverade i många uppdrag rörande detta, både sådana som vi själva initierat och sådana där vi blivit anlitade tack vare vår erfarenhet. De invasiva främmande arter som vi främst har jobbat med är sjögull, skunkkalla, vattenpest och smal vattenpest men vi är också längre upp på land och arbetar med t.ex. parkslide.
Vi kan hjälpa kommuner med att ta fram planer för hantering av invasiva främmande arter. Detta gäller uteslutande vegetation men vi arbetar såväl på land som i vatten.

Sjögull

Sjögull är en främmande invasiv vattenväxt som vi arbetar med mycket. För att underlätta för de som drabbas av växten har vi skrivit råd och rekommendationer för hur sjögull bör bekämpas, men också om vilka metoder som bör undvikas. Rapporten gavs ut av Naturvårdsverket 2010 och har nummer 6373. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har vi därefter skrivit en ny uppdaterad rapport med åtgärdsförslag, rapport 2014:03. Delar av denna rapport bygger också på erfarenheter från studiebesök på Irland. Rapporterna nås via länkar under Publikationer.

Skunkkalla

Skunkkalla har sin naturliga utbredning framförallt längs den nordamerikanska västkusten där den växer i våtmarksmiljö. Arten introducerades till Europa 1901 och tack vare sin prakt har den planterats in i trädgårdar runt om i Sverige. Skunkkallan sprider sig med frön längs vattendrag och genom inblandning i olika uppdrag har vi fått såväl nationell som internationell erfarenhet kring hur arten bör åtgärdas. 2015 fick vi ett uppdrag från Naturvårdsverket som resulterade i en handledning som visar tillvägagångssätt vid åtgärd. Denna handledning nås via länken under Publikationer.

Parkslide

Parkslide är en mycket invasiv landväxt. I avsaknad av vägledning för hur exempelvis kommuner och markägare bör sköta marker med förekomst av parkslide sökte och fick vi pengar från Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse för Kulturminnesvård och Miljövård för att utreda vilka erfarenheter som finns gällande arten. Vi åkte till det land som har överlägset mest erfarenhet av åtgärder mot parkslide, Storbritannien. Där träffade vi tre företag med gedigen erfarenhet gällande åtgärder men med olika specialistområden; anläggning i områden med parkslide, omfattande bekämpning över stora områden och bekämpning av mindre områden i tätbebyggda områden (London). Utredningen resulterade i en kortfattad manual som beskriver olika åtgärder, du hittar den under Publikationer. Vi har även skrivit rutiner för kommunal verksamhet avseende parkslide.